Általános Szerződési Feltételek

 

1. Szerződő felek

Név: PersonaR Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 81.

Cégjegyzékszám: 01-09-736457

Adószám: 13462413-2-41

Email: office.bud@personar.hu

Telefonszám: +36203598815

Honlap: https://gdpr.personar.hu/

(továbbiakban: Szervező),

aki a fentiekben megjelölt honlap üzemeltetője (továbbiakban: Honlap) és a Honlapon az általa megszervezett rendezvények szervezője.

A Szervező által működtetett Honlapra regisztrációtól függetlenül belépő, a Honlapra látogató valamennyi személy felhasználónak minősül (továbbiakban: Felhasználó), aki részére a Szervező jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján nyújtja szolgáltatásait.

2. Szolgáltatás

2.1 A Szolgáltatás

Szervező a Honlapon különböző szakmai rendezvényeket, továbbképzéseket szervez, mely rendezvényekre és továbbképzésekre Felhasználók a Honlapon keresztül jelentkezhetnek a szükséges regisztráció és jelentkezés elvégzését követően.

2.2 A Szolgáltatás használatának követelményei

A Szolgáltatást kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, továbbá gazdálkodó szervezet törvényes képviselője útján veheti igénybe.

3. A Szerződés létrejötte

Az ÁSZF a Honlap valamennyi Felhasználójára– regisztrációjuktól vagy annak hiányától függetlenül – érvényes és irányadó. A Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével, és különösen a Honlapon történt regisztrációjával ráutaló magatartással elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szervező Adatvédelmi szabályzata.

4. Jelentkezés és regisztráció

4.1. Jelentkezés

A Honlapon a meghirdetett rendezvényeken a Felhasználó jelentkezést követően tud részt venni, mely jelentkezés során a Felhasználó köteles megadni személyes adatait. A Felhasználó a rendezvényre történő jelentkezéssel feljogosítja az Szervezőt a jelentkezéskor megadott adatainak tárolására, illetőleg a rendezvényekkel kapcsolatos kommunikációban történő felhasználásukra.

Felhasználó a Honlapon keresztül történő jelentkezéskor köteles megadni az alábbi adatokat:

– név

-e-mail cím

– telefonszám

– beosztás

– számlázási adatok

A jelentkezés menete

Felhasználó a rendezvény kiválasztása után a „Jelentkezem” gomb megnyomásával kezdheti meg a jelentkezést a kiválasztott rendezvényre. A jelentkezési űrlapon a rendezvényre való regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatokat kell megadni.

Felhasználó a rendezvényre való jelentkezéssel elfogadja az aktuális részvételi díjat, melyet a rendezvény megvalósulása esetén köteles megfizetni. A jelentkezés akkor tekinthető véglegesnek, ha a részvételi díj jóváírásra került a Szervező által a részvételi díjról kibocsátott számlán szereplő bankszámlán. A rendezvénytől való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.A rendezvényen csak azok a Felhasználók vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen átutalással megfizették.

Felhasználó és Szervező között a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a jelentkezés megküldésével jön létre.

Szervező a jelentkezéstől számított 5 napon belül köteles megküldeni a Felhasználónak a jelentkezésről szóló visszaigazoló emailt a Felhasználó által megadott email címre, mely email tartalmazza a rendezvény részvételi díjára vonatkozó díjbekérőt. Felhasználó a díjbekérő alapján köteles megfizetni banki átutalással a rendezvény részvételi díját, melynek a Szervezőbankszámláján történt jóváírástól számított 2 napon belül Szervező köteles megküldeni a részvételi díj megfizetéséről szóló elektronikus számlát a Felhasználó által megadott email címre és egyben jelezni Felhasználó részére a rendezvényre történő jelentkezésének véglegessé válását.

Felhasználó a rendezvényre való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező által megrendezett rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet, melyeken Felhasználó megjelenhet és szerepelhet. Szervező ezen hang- és képanyagokat nyomtatott és online anyagaiban, illetve a rendezvényekről szóló tudósításokban felhasználhatja.

Szervező a rendezvényekkel kapcsolatos változtatás jogát fenntartja, mely esetben email útján értesíti a Felhasználót a megváltozott adatokról.

Amennyiben az adott rendezvényre 10 főnél kevesebben jelentkeznek, úgy a rendezvény nem kerül megtartásra, melyről Szervező a rendezvény napja előtt 5 nappal értesíti a Felhasználót a megadott elérhetőségein. Ez esetben a Felhasználó választása szerint a megfizetett részvételi díjat a Szervező visszautalja neki arra a bankszámlára, melyről az összeg átutalásra került vagy Felhasználó ezen összeget egy következő rendezvényre felhasználhatja.

5. Részvételi díj

5.1. Szervező az általa megszervezett rendezvény részvételi díját köteles minden esetben az aktuális rendezvényről szóló leírásban, illetőleg tájékoztatóban megjelölni, valamint rögzíteni a tájékoztatóban, hogy a részvételi díj milyen tételek foglal magába.

5.2.Számlázás módja és hibás számla

Szervező a Felhasználó által megküldött jelentkezést követő5napon belül megküldi Felhasználó részére a Felhasználó által megadott email címre a rendezvény részvételi díjáról szóló díjbekérőt. A részvételi díj Szervező bankszámláján történt jóváírástól számított 2 napon belül Szervező köteles megküldeni a részvételi díj megfizetéséről szóló elektronikus számlát Felhasználó részére a Felhasználó által megadott email címre.

A Felhasználó a jelentkezéstől számított 5 napon belül köteles jelezni a Szervező felé a Szervező elérhetőségei valamelyikén, amennyiben a részvételi díjról elektronikus számlát nem kapta meg emailen, mely értesítést követően Szervező köteles a részvételi díjról szóló elektronikus számlát 5 napon belül megküldeni Felhasználó részére a Felhasználó által megadott email címre.

5.3. Számla kiegyenlítése

Felhasználó köteles megfizeti a részvételi díjat a Szervező által emailen megküldött elektronikus számlán megjelölt bankszámlaszámra történő banki utalással az elektronikus számlán megadott fizetési határidőben. A számla teljesítésének időpontja az a nap, amikor a számla ellenértéke a Szervező bankszámláján jóváírásra került.

A részvételi díj megfizetéséért a rendezvényre jelentkezett Felhasználó a felelős.

Amennyiben a Felhasználó a díjbekérőben megjelölt fizetési határidőben a részvételi díjat nem egyenlíti ki, úgy a rendezvényre történt jelentkezése érvénytelen és a Szervező úgy tekinti, mintha a rendezvényre nem jelentkezett volna a Felhasználó.

6. Elállás joga

Felhasználó a jelentkezését a jelentkezés elküldésétől számított 14 napon belül mondhatja le írásban a Szervezőnek megküldött kifejezett nyilatkozatával, mely nyilatkozat megérkezését Szervező köteles visszaigazolni. Amennyiben Felhasználó jelentkezését 14 napon túl mondja le, úgy Szervező a Felhasználó által megfizetett részvételi díj 50 %-át téríti vissza Felhasználó részére vagy Felhasználó választása szerint ezen összeget felhasználhatja más, a Szervező által megszervezett rendezvényre történő jelentkezéskor.

Amennyiben a Felhasználó a fentiekben rögzítettek szerint a jelentkezést lemondja határidőben, úgy a Szervező köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríteni a Felhasználó által megfizetett részvételi díj teljes összegét a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szervező a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A lemondási határidőt követően a már leadott jelentkezéseket érvényesen lemondani nem lehet.

Amennyiben a Felhasználó nem jelenik meg a rendezvényen, a Szervező a részvételi díjat nem köteles visszafizetni, illetve a még meg nem fizetett részvételi díjra vonatkozó követelését jogosult érvényesíteni.

A résztvevő személyének módosítására legkésőbb a rendezvény megrendezése előtt 24 órával van lehetőség.

Szervező a lemondást csak írásban fogadja el a következő elérhetőségen: office.bud@personar.hu

7. A Felek felelőssége és kárfelelősség, felelősségkorlátozás

7.1 A Felhasználó felelőssége

Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott kötelezettségeinek elmulasztásával, vagy be nem tartásával kárt okoz, az ebből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

7.2 A Szervező felelőssége

Amennyiben a Szervező a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott kötelezettségeinek elmulasztásával, vagy be nem tartásával kárt okoz, az ebből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

7.3.Felelősségkorlátozás

Szervező a Honlapon elhelyezett tartalmakért, a hirdetések helyességéért, pontosságáért, a rendezvényszervezők eljárásáért, illetve a tartalomból eredő bármiféle károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok okán felmerülő teljesítési akadályért, illetve egyéb, a jelentkezés teljesítése során felmerült problémáért a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.

A Szervezőt nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

A Szervező nem felel az oldal működésének szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredő károkért. Felhasználó ezzel kapcsolatosan semminemű igényt nem támaszthat az Szervezővel szemben.

Szervező a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó magatartása folytán esetlegesen bekövetkező személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséért, a Felhasználó által használt hardverek vagy egyéb szoftverek egészének vagy egy részének használhatatlanságáért, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő bármilyen jellegű kárért vagy veszteségért.

8. Felek együttműködése

8.1.Titoktartás, adatvédelem

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele során tudomásukra jutott üzleti titkokat a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben foglaltak szerint, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint megőrzik.

A Felek a Szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott bármely adatot, tényt, információt, tervet vagy dokumentumot kizárólag a többi fél előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatják át harmadik személynek.

A fenti titoktartási kötelezettség a felek között létrejött szerződés fennállása alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Szervező a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározottak szerint használja fel.

9. Szerzői jogok

A Szolgáltatás tárgyát képező rendezvényekkel kapcsolatos valamennyi szerzői jog, valamint a Szervező által üzemeltetett Honlap kizárólagos tulajdonosa a Szervező.

A Honlap tartalma (pl.: szöveg, adat, videó-, audió-, képfelvétel, forráskód, fejlesztési dokumentáció stb.) – ide nem értve a Felhasználó által a rendszerbe rögzített, importált … stb. tartalmat – a Szervező kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szervezőelőzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. A Honlap egyes részei kizárólag saját felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatóak. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A Honlapon található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. Az engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogokat.

A Honlapon közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logót, kereskedelmi megnevezések) a Szervező szellemi tulajdonát képezik.

A Honlapon közzétett film, videofelvétel, e-learning tananyag, fotó és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve a Szervező írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videofelvételeinek, e-learning anyagainak letöltése szigorúan tilos. A Szervező a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

Nem jelenti a fenti előírások megsértését, amennyiben harmadik személy a Honlapon elérhető hirdetési egységek közül egyet vagy többet az erre szolgáló link alkalmazásával a rendezvény hirdetése céljából saját weboldalára átvesz, vagy a hirdetést más módon elérhetővé teszi.

A hirdetésekben található tartalmak a hirdetők szellemi tulajdonát képezik.
A hirdetők által elkövetett szerzői jogi, személyiségi jogi, védjegyjogi vagy más jogsértésekért a hirdetők felelősek.

A Szervező által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A rendezvényeken elhangzottak, az elhangzott módszerek, a résztvevők részére átadott akár nyomtatott, akár elektronikus anyagok szerzői joga a Szervezőt illeti meg.

10. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, a Felek érdekkörén és ellenőrzésén kívül álló, előre nem látható esemény, amely a Felek által elháríthatatlan, és a Szerződés teljesítését akadályozza vagy meghiúsítja.

Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Vis maior esetében a Felek legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesítik egymást a felmerült helyzetről.

11. Jogkikötés, jogviták esetén követendő eljárás

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF-ben szereplő kifejezések, fogalmak részletes meghatározását a jelen ÁSZF tartalmazza; minden további kifejezést a magyar jogszabályok alapján, a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint kell értelmezni.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et részben, vagy egészben bármikor módosítsa. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a Honlap szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az úgy tekintendő, hogy a Felhasználó e módosításokat elfogadta.

Amennyiben Felhasználó és Szervező között esetlegesen jogvita lakul ki, úgy kötelesek azt kölcsönös tárgyalások úgy rendezni. Abban az esetben, ha a jogvita tárgyalások útján nem tudják megoldani, úgy Felhasználó jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni (Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131)

Back to Top

A honlap további használatával elfogadja az alábbiakat: Sütikezelési tájékoztató

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás